Gmina Wińsko wzywa osoby, którym przekazano sprzęt komputerowy w ramach projektu Granty PPGR do złożenia oświadczenia na potrzeby monitoringu. Informujemy, że oświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko w terminie do 21 grudnia 2023 r. Należy pamiętać, że oświadczenie wypełnia osoba wskazana i podpisana zgodnie z zawartą umową darowizny, czyli: pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia. Oświadczenie należy pobrać i złożyć w wersji  kolorowej (druk dostępny również w Urzędzie Gminy Wińsko w Biurze Obsługi Klienta).

Oświadczenie do monitoringu – PPGR

Informujemy, że obowiązkiem Obdarowanych jest składanie corocznych oświadczeń przez okres 2 lat od daty rozliczenia projektu, która przypada na dzień 08.03.2023 r. Oświadczenia zatem będzie trzeba składać do 2025 r. przy czym Gmina Wińsko za każdym razem, jeden raz w danym roku, będzie wzywać ostatecznych beneficjentów do ich złożenia.