Urząd Gminy w Wińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Wińsko.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamila Tomaś
 • E-mail: k.tomas@winsko.pl
 • Telefon: +48 519 144 791

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Wińsko
 • Adres: Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko
 • E-mail: sekretariat@winsko.pl
 • Telefon: +48 71 38 04 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek zabytkowy trzykondygnacyjny (parter, I piętro, II piętro). Budynek nie posiada windy.
Budynek pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru (tył budynku), gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta.

Głównym wejściem wchodzimy do budynku po schodach, przy których nie ma poręczy.
W razie konieczności pracownicy Referatów z wyższych kondygnacji schodzą do Klienta.

Dostosowanie korytarzy, schodów

W budynku na piętra można dotrzeć jedynie schodami, przy których poręcz jest z jednej strony.
W razie konieczności pracownicy Referatów z wyższych kondygnacji schodzą do Klienta.

Dostępność pochylni i informacji głosowych

W Urzędzie Gminy Wińsko informacja ogólna znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, znajduje się tam pętla indukcyjna.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Tablica z widocznymi i czytelnymi informacjami dla Klientów Urzędu z oznaczeniami Referatów znajduje się w korytarzu (parter budynku).

Dostosowanie parkingów

W pobliżu budynku wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Urzędzie jest możliwość obsługi z wykorzystaniem tłumacza języka migowego on-line.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

W przypadku ewakuacji, zagrożenia życia bądź zdrowia w budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne. Osoby ze szczególnymi potrzebami w razie konieczności otrzymają niezbędne wsparcie.