Gmina Wińsko w ramach programu „Maluch + 2022-2029”, który integruje środki europejskie – tj. środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa, otrzymała dofinansowanie dla żłobka w zakresie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Realizacja w/w zadania polega na utworzeniu 8 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w istniejącym już na terenie Gminy Wińsko żłobku, zlokalizowanym w miejscowości Iwno. W celu dostosowania żłobka do powiększenia ilości miejsc, zaplanowano między innymi zakup wyposażenia niezbędnego do opieki z przeznaczeniem dla nowych miejsc, taki jak: meble, szafki, leżaczki, stoliki, krzesła, naczynia kuchenne i inne. Natomiast głównym punktem zadania jest dostosowanie infrastruktury budynku żłobka do zwiększenia ilość miejsc opieki. W tym celu planowany jest montaż biologicznej oczyszczalni ścieków oraz dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania budynku do bezobsługowej pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Ogrzewanie zasilane naturalną energią zwiększy przede wszystkim jej wydajność, co korzystnie wpłynie na komfort przebywających w żłobku dzieci, zaś wymiana ogrzewania węglowego na odnawialne źródło energii pomoże w zadbaniu o środowisko oraz  funkcjonowaniu instytucji. Dodatkowo planuje się przeprowadzenie działań polegających na wyposażeniu placu zabaw dla dzieci żłobkowych w nowe urządzenia- zabawki.

W kolejnym etapie programu zostaną przyznane kolejne środki finansowe z przeznaczeniem na funkcjonowanie utworzonych  miejsc opieki przez okres 36 miesięcy.

Program „Maluch + 2022-2029 ‘’skierowany jest dla dzieci do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodziców i opiekunów.

Dzięki projektowi nastąpi wzrost dostępności miejsc opieki, który przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki. Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie dodatkowej kadry.

Wartość zadania: 352 882,01 zł.

Wartość dofinansowania z UE:  325 604,01 zł.