GISON – System Informacji Przestrzennej

 

 

 

 

Raport z wyników ankiety na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wińsko

Raport z przebiegu i wyników mobilnego spaceru badawczego w gminie Wińsko

Raport z przebiegu i wyników punktów konsultacyjnych w gminie Wińsko

Raport z przebiegu i wyników warsztatu przyszłościowego w gminie Wińsko