GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
adres: Kościuszki 5/1a, 56-160 Wińsko,
tel.(071)380 42 25, e-mail: czystepowietrze@winsko.pl
czyste powietrze , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu. „Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 279
Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 222
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – zakończonych – 127
Kwota wypłaconej dotacji ( zadania zakończone ) – 1987489,78 zł
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu
„Czyste Powietrze” ul. Kościuszki 5/1A, 56-160 Wińsko.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie wnioskodawca.

Wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania należy uzgodnić pod numerem telefonu: 71 380 42 25 w poszczególne dni:
Wtorek: 8:00 – 14:00
Środa:8:00 – 14:00
Czwartek: 8:00 – 16:00

W programie są trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy:
• z podstawowego poziomu skorzystają wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Osoby takie mogą uzyskać do 66 000 zł dofinansowania + dodatkowo 1 200 zł na wykonanie audytu energetycznego.
• z podwyższonego poziomu skorzystają wnioskodawcy, u których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
2 650 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby takie mogą uzyskać do 99 000 zł dofinansowania + dodatkowo 1 200 zł na wykonanie audytu energetycznego.
• z najwyższego poziomu skorzystają wnioskodawcy, u których miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
1 526 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby takie mogą uzyskać do 135 000 zł dofinansowania + dodatkowo 1 200 zł na wykonanie audytu energetycznego.

Dokumenty niezbędne na spotkanie konsultacyjne to :
• dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e mail,
• czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
• wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
• współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
• adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
• numer księgi wieczystej i numer działki ewidencyjnej.
• rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
• powierzchnia budynku/lokalu.
• czy w nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
• dochód wnioskodawcy wraz z wskazaniem podstawy (PIT – rozliczony, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych na podstawie nakazu płatniczego za podatek rolny, świadczenia rodzinne itp.) lub zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania).

Zasady programu są dostępne na stronie : czyste powietrze

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował na swojej stronie internetowej komunikat o zmianach w programie, których wejście w życie planowane jest na 14.06.2024 r.

Zostały również dołączone pliki z najnowszą wersją programu i załącznikami 1, 2, 2a i 2b. Komunikat i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem:
Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.