Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce.

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w dotychczasowej ochronie danych osobowych. W celu realizacji obowiązków wynikających z RODO przekazujemy wymagane informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez  Urząd Gminy Wińsko. Ten obowiązek informacyjny realizować będziemy również przy każdym Państwa kontakcie z gminą, przy załatwianiu przez Państwa spraw w Urzędzie Gminy Wińsko.

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administrator:Wójt Gminy Wińsko z siedzibą w Wińsku przy pl. Wolności 2, 56160 Wińsko. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email iod@winsko.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@winsko.pl. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań Urzędu oraz w ramach sprawowania władzy publicznej. Ponadto, w ramach prowadzenia gospodarki majątkiem komunalnym dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (najmu, dzierżawy, sprzedaży i innych. W pozostałych sytuacjach dane będą przetwarzane na podstawie wyrażenia zgody udzielonej w formie pisemnej.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesieniasprzeciwu, cofnięcia zgody, jeśli taka została wyrażona.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowychUrzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.