Harmonogram wywozu odpadów terenu Gminy Wińsko

Harmonogram wywozu odpadów 2021 (PDF, 238 KB)

Wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc np. za styczeń do 31.01 na rachunek bankowy : 90 9598 0007 0100 0172 2001 0145

Gmina Wińsko
pl.wolności 2
56-160 Wińsko

Obecnie opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi 23 zł od osoby. Jednak mieszkańcy, który posiadają kompostowniki mogą liczyć na 2-złotową zniżkę i zapłacą 21 zł za osobę.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (ODT, 31 KB)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie oczyszczalni ścieków.

mapka droga do PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady – każdą środę od godziny 13:00 do godziny 17:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), a także w każdą sobotę od godziny 10:00 do godziny 14:00 ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

PSZOK przyjmuje odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, od mieszkańców Gminy Wińsko po okazaniu następujących dokumentów:

– potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wińsko za bieżący okres rozliczeniowy.
– dokumentu uprawniającego do przekazania odpadu, np.; dowodu osobistego z adresem zamieszkania, zaświadczenia o zameldowaniu, umowy najmu, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, z której dostarczane są odpady.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
– materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna,
– zmieszane odpady komunalne,
– opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, rolniczego,
– odpady zawierające azbest,
– części samochodowe,
– nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji.

Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub Urząd Gminy pod numerem telefonu 71/ 380 42 33.

PSZOK – regulamin (DOC, 67 KB)