!!! WAŻNY KOMUNIKAT!!

Granty PPGR

Informujemy, że w związku z otrzymanym wezwaniem z CPPC Gmina Wińsko jest zobligowana do niezwłocznego uzupełnienia danych beneficjentów końcowych w ramach Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W celu potwierdzenia wymaganych danych wszystkie osoby, które do dnia 5 listopada 2021r. złożyły dokumenty uprawniające je do aplikowania o komputer dla dziecka bądź pełnoletniego ucznia szkoły średniej są zobowiązane do uzupełniania oświadczeń o  następujące dokumenty:

  • Wypełniony i podpisany Załącznik do Oświadczenia, w celu potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej.
  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez wszystkie osoby wykazane w Załączniku do Oświadczenia:
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych rodzica/prawnego opiekuna i dziecka;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość;
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w rejestrach publicznych krewnego w linii prostej.

UWAGA: Brak w/w zgód na przetwarzanie danych osobowych podpisanych przez  wszystkie osoby wykazane w Załączniku do Oświadczenia, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia!!!

  • Dostarczenie kopii (oryginał do wglądu) legitymacji szkolnej str.1-2, legitymacja musi być ważna na rok szkolny 2021/2022.
  • Dostarczenie zaświadczenia wydanego przez szkołę podstawową bądź średnią, do której uczęszcza uczeń, zawierające informację, czy uczeń otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (wskazać w zaświadczeniu na jaki okres użyczenie) w roku 2020 i 2021 sprzęt komputerowy zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub otrzymał zwrot kosztów zakupu takiego sprzętu bądź dofinansowanie do zakupu tych rzeczy.

UWAGA: z obowiązku dostarczenia w/w zaświadczenia są zwolnieni uczniowie szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko.  Wszystkie inne osoby, które uczęszczają do szkół średnich oraz do szkół w gminach ościennych są zobligowane dostarczyć zaświadczenie do Urzędu Gminy Wińsko.

W przypadku dzieci z oddziałów  „O” przy szkołach podstawowych należy dostawczy zaświadczenie  o uczęszczaniu do klasy zero w  danej szkole.

Wszystkie w/w dokumenty muszą zostać złożone na biuro podawcze Urzędu Gminy Wińsko niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 w godzinach pracy urzędu tj.  do 15:30

Wzory dokumentów są dostępne na stronie www.winsko.pl oraz do pobrania na Biurze podawczym urzędu. Dokumenty zawierające flagę Polski i Unii Europejskiej muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Szczegółowe informacje w Referacie Edukacji pod nr tel. 713804208, 713804209, 713804207

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgoda_pełnoletniego_beneficjenta_końcowego_na przetwarzanie danych osobowych_rejestry_publiczne

Zgoda_krewny_w_lini_prostej

Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych_rejetry_publiczne

Dane_potwierdzenie_pokrewieństwa