Uchwały „antysmogowe” dla województwa dolnośląskiego.

Sejmik województwa dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).
Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2018 r.
Do przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Czym jest uchwała „antysmogowa”?
Uchwała ta, jest aktem prawa miejscowego podjętym przez sejmik województwa dolnośląskiego. Ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wprowadzenie zakazów
i ograniczeń w zakresie stosowanego do ogrzewania paliwa oraz użytkowanych instalacji do ogrzewania

Jakie zakazy wprowadza uchwała „antysmogowa” na terenie Gminy Wińsko ?
Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:
• Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• Węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.
• Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
• Biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%
Uchwała nie zakazuje całkowicie używania węgla kamiennego.

Nowe wymogi dla kotłów – jakie i od kiedy?
• od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3
• od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”
• od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu minimum dla klasy 5 – koniec możliwości użytkowania klasy 3 i 4.
Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować przez cały czas.

Ważne informacje :
• przepisy obowiązują przez cały rok, bez względu na sezon,
• przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być jej właścicielem,
a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych przepisów, przepisy dotyczą także prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły o mocy do 1 MW,
• uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców typu „koza”, kominków,
• uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla mieszkańców korzystających
z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

Co grozi na niedostosowanie się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) :
„kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega karze grzywny”,
a zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł.

Uchwała antysmogowa dla woj. dolnośląskiego (355KB, PDF)