Logo stypendiów pomostowych

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, którzy chcą studiować. Czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów, w
wysokości 7 000 zł, wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicz się świadczeń otrzymywanych z związku z tą niepełnosprawnością;
e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

Termin wypełniania wnioski on-line:
1 lipca 2021 r – uruchomienie aplikacji
16 sierpnia 2021 r., godz. 16:00 – zamknięcie aplikacji

Termin składania wniosków:
do 23 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:
KOWR Oddział Terenowy we Wrocławiu