Radni Rady Gminy Wińsko podczas obrad.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Wińsko, radni przyjęli nowe stawki podatków lokalnych,  za odbiór odpadów komunalnych, a także o wysokości zarobków Wójta Gminy Wińsko. Warto zaznaczyć, że wszystkie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

 

Pensja dla Wójt Gminy Wińsko

Ustawodawca po raz pierwszy wprowadził nie tylko górną ale i dolną granicę zarobków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Na wniosek Pani Wójt, radni podjęli uchwałę, w której określili, że Wójt będzie otrzymywała najniższą z przewidzianych prawem pensji. Jak się okazało, najniższe z wynagrodzeń przewidzianych przez Ustawodawcę i tak jest podwyżką dla Pani Wójt.
Wnioskowałam o najniższe wynagrodzenie, ponieważ dochody bieżące gminy są wciąż bardzo niskie. Potrzeby natomiast rosną. Stąd musimy rozpocząć nowy 2022 rok skromnie. Moja podwyżka została wprowadzona przez rozporządzenie Rady Ministrów. Zawsze w parze z podwyżką dla wójta powinien iść wzrost diet radnych i sołtysów. Wie wiemy jaka będzie sytuacja finansowa naszej gminy w przyszłym roku. W pierwszym kwartale przekonamy się na jakie podwyżki nas stać. – powiedziała na sesji Jolanta Krysowata – Zielnica, Wójt Gminy Wińsko.

Wójt Jolanta Krysowata - Zielnica.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 stycznia obowiązują następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:

27 zł/osoba przy segregowaniu śmieci i oddawaniu odpadów bio;
25 zł/osoba przy segregowaniu śmieci z ulgą kompostową (odpady bio są kompostowane u mieszkańca, nie są oddawane);
80 zł/osoba –  kara za niesegregowanie odpadów komunalnych.

Przypominamy, że w na terenie Gminy Wińsko zostało wprowadzone zwolnienie z opłaty za śmieci dla rodzin, które mają czworo dzieci i więcej. Zwolnienie wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych.
Dla przykładu (kiedy odpady nie są kompostowane): rodzina z 4 dzieci (i dwoje rodziców) zapłaciłaby od stycznia 2022 roku 162 zł, a po wejściu uchwały w życie zapłaci 135 zł. Rodzina z 6 dzieci (i dwoje rodziców), zapłaciłaby 216 zł, a po zmianach zapłaci 135 zł.

Niebawem do wszystkich mieszkańców zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianie wysokości opłat.
Wzór nowej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych będzie można pobrać ze strony www.winsko.pl, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko.

Nowe stawki podatków lokalnych

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się stawki podatków lokalnych.

Podatek Stawka podatku obowiązująca
od 1.01.2022

Podatek rolny

 
Podstawa do ustalenia podatku rolnego

 

61,00 zł za 1 dt

Podatki od nieruchomości

Od gruntów

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,99 zł od 1 m2 powierzchni
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,00 zł od 1 ha powierzchni
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,52 zł od 1 m2 powierzchni
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudową mieszkaniową, usługową albo zabudową o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 0,78 zł od 1 m2 powierzchni
 

Od budynków lub ich części

Mieszkalnych 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 24,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Zajętych na niezarobkowe cele użytkowe 6,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odplatanej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 8,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartość określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Opłata targowa

Przy odręcznej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka 10,00 zł
Przy sprzedaży ze stoiska, stołu, straganu 20,00 zł
Przy sprzedaży z samochodu osobowego 15,00 zł
Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie ładowności do 3,5 t 25,00 zł
Przy sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie ładowności powyżej 3,5 t 35,00 zł

 

Ustalając stawki podatku od nieruchomości, kierowano się pozyskaniem dochodów celem zapewnienia realizacji niezbędnych zadań gminy. Tak ustalone stawki w podatku od nieruchomości dadzą planowany wpływ dochodów do budżetu, co zapewni systematyczna realizacji zadań budżetowych.