W dniu 21 czerwca  w sali konferencyjnej  Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku  odbyła się  LXIX  Sesja Rady Gminy Wińsko, której tematem wiodącym było przedstawienie Raportu o stanie Gminy za 2022 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy – Jolanty Krysowatej – Zielnica.

W trakcie obrad Sekretarz Gminy Wińsko Aneta Niewiarowska osobiście omówiła raport o stanie Gminy Wińsko za 2022 rok, podsumowując aktywność regulacyjną organów Gminy, przedstawiła realizację gminnych inwestycji, programów i strategii oraz zagadnienia związane z finansowymi danymi analitycznymi, które obrazują pracę i zadania Urzędu Gminy oraz funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych.

W dalszej części obrad 15-stu obecnych na sesji radnych jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Wińsko, zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wińsko za 2022 rok oraz jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy – Jolancie Krysowatej –Zielnica.

W swoim wystąpieniu Wójt wyraziła słowa wdzięczności za owocną współpracę w 2022 roku. Serdecznie podziękowała całej Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy na czele z panią Skarbnik, Zastępcą Wójta, oraz panią Sekretarz. Podziękowała także dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Sołtysom za ich trud włożony w prace na rzecz gminy, a na zakończenie wszystkim  mieszkańcom Gminy Wińsko.