Urząd Gminy Wińsko

informuje, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wińsko.

 

Beneficjentem końcowym programu  są osoby fizyczne właściciele – współwłaściciele lokali, dla których jest założona księga wieczysta, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, z wyłączeniem najemców lokali.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 

– kocioł gazowy kondensacyjny,

– kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

– ogrzewanie elektryczne,

– pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo

– podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

 

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 

– instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– wymiana okien i drzwi,

– wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

 

– przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

 

 

 

Urząd Gminy Wińsko zbiera chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Wińsko, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

 

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Wińsko dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weWrocławiu.

 

Wstępny wniosek należy złożyć  w Urzędzie Gminy Wińsko Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko,

lub do Gminnego Punktu „Czystego Powietrza” ul. Kościuszki 5/1A (obok Policji) ewentualnie wysłać skan wypełnionego druku mailem na adres: czystepowietrze@winsko.pl do dnia 30.09.2022 roku.

 

Wzór wniosku do pobrania w załączniku poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie

 

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

 

Poziom 1 – podstawowy: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

 

Poziom 2 – podwyższony: Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 

1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 

2342 w gospodarstwie jednoosobowym

 

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Poziom 3 – najwyższy: w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty:

 

900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 

1260 w gospodarstwie jednoosobowym

 

Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

 

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 

Informacje uzupełniające:

 

1) Deklaracje mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Wińsko.

 

2) Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Wińsko.

 

3) W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

 

4) Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

 

ZAŁĄCZNIKI:

KOSZTY KWALIFIKOWANE

WSTĘPNA DEKLARACJA – CIEPŁE MIESZKANIE-1