Urząd Gminy  w  Wińsku  informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego:

„Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Wińsko odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, Big Bag-ów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy zamierzający skorzystać z pomocy powinni złożyć stosowny wniosek (wraz z podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych) w Urzędzie Gminy w Wińsku,  w terminie do 23 sierpnia  2021 r., lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres i.buczak@winsko.pl

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wińsko dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.
Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71/3804233 lub 883-779-721.

Wniosek można pobrać tutaj:
Wniosek na odbiór folii 2021