Wnioski do pobrania na stronach szkół oraz w sekretariatach placówek.

                                                                                                                                                                                                                          31.01.2024 r.

Kryteria naboru oraz harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko na rok szkolny 2024/2025

I. Zasady ogólne:
• Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podstawy prawne
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wińsko, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.),
• Uchwały nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zasady przyjęć
Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła spoza obwodu kandydata).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
• kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu
• kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
• rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół
• kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi Uchwałą nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wińsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do klas I ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.

II. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 (Załącznik nr 1 do zarządzenia 962/2024 Wójta Gminy Wińsko z dnia 31.01.2024r.)

Procedura odwoławcza:
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej publicznej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych – Uchwała nr XXXIX/291/2017 Rady Gminy Wińsko z dnia 24 marca 2017 r.

                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Wińsko
                                                                                                                                                                                           Jolanta Krysowata – Zielnica