flaga i godło polskie

Lokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Stryjno – Brzózka

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej Stryjno – Brzózka

W wyniku realizacji zadania, polegającego na przebudowie drogi gminnej, zapewniona zostanie spójność sieci dróg publicznych, znacznie poprawi się stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znacznie podniesie się standard techniczny drogi gminnej a w efekcie zadanie przyczyni się do rozwoju gospodarczego przyległego do drogi terenu.

Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej wpłynie znacząco na poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych przeznaczony pod planowaną działalność gospodarczą o charakterze zarówno produkcyjnym i usługowym. W miejscowości Stryjno znajdują się zabytki pałac, dwór Stryjno. Przebudowa drogi gminnej nr 000013D przyczyni się do połączenia sieci dróg gminnych poprzez drogi powiatowe (nr 1113D i 1114D) do drogi krajowej K36 oraz do drogi ekspresowej S5.

W miejscowości Brzózka również występują zabytki: pałac i park. Planowana inwestycja umożliwi rozwój gospodarczy wymienionych miejscowości, przede wszystkim rozwój agroturystyki oraz inwestycji związanych z turystyką, sportem i rekreacją.
Zadanie jest zgodne z Strategią Rozwoju Lokalnego Gminy Wińsko na lata 2016-2026, cel strategiczny: Rozwój Lokalnej Przedsiębiorczości, cel operacyjny: Stworzenie dobrych warunków do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zadania: Rozwój infrastruktury technicznej, w tym m.in. remonty dróg.

Projektowane powierzchnie:
Powierzchnia jezdni – nawierzchnia ulepszona z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami – 5675 m2
Pobocza utwardzone kruszywem łamanym – 1700 m2.

Realizacja zadania: 2019 – 2020 r.

Fundusz dróg samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2019 – 2020 dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Stryjno – Brzózka

Koszt całkowity zadania: 1 220 849,35 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów SP z o. o.