Plakat promujący program "Życie jest piękne"

Projekt pt. „Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska” o numerze RPDS.09.01.01-02-0175/20 jest realizowany w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od: 01.09.2021 do: 30.06.2023
Projekt realizowany jest przez Fundację PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko sp. jawna

Zasięg terytorialny: województwo dolnośląskie.

Celem głównym projektu jest aktywna integracja społeczno-zawodowa 60 osób (34K,26M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób ze społeczności objętych programem rewitalizacji, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na Dolnym Śląsku poprzez zastosowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej do końca 06.2023r.

W ramach projektu realizujemy następujące formy wsparcia dla uczestników:
– wsparcie z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – usługa specjalistycznego poradnictwa psychologicznego;
– poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju aktywizacji zawodowej – diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjału uczestników projektu;
-usługi specjalistycznego poradnictwa i wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej – poradnictwo prawne, poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, coaching;
– pośrednictwo pracy;
– staże;
– kursy i szkolenia;
– zatrudnienie wspomagane – trener pracy.

 

Więcej informacji: