Gmina Wińsko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.1 Dostęp do edukacji. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy/umiejętności/kompetencji uczestników z zakresu edukacji ekologicznej. Poprzez aktywne działania lub pracę projektową przekazywane informacje są najlepiej przyswajane i zapamiętywane. Planuje się zaprojektowanie dla grupy docelowej aktywności, w których poprzez własne działanie zdobywana jest wiedza.

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 29.05.2024 r. na adres e-mail: sekretariat@winsko.pl

Gmina Wińsko zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia (77 KB, PDF)

Ogłoszenie o naborze na partnera 8.1- Gmina Wińsko (97 KB, PDF)