Przedstawiamy Państwu do konsultacji Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2022-2032.

Jest to dokument wyznaczający najważniejsze kierunki działań mających na celu doprowadzenie do zmiany niekorzystnych zjawisk społecznych na terenie Gminy. Wskazuje ona obszary problemowe, priorytetowe zadania służące przeciwdziałaniu tym problemom, a także zakładane rezultaty. Strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego zwiększającego efektywność podejmowanych działań. Jej wdrażanie odbywa się poprzez szereg działań związanych z realizacją planów strategicznych. W celu zwiększenia skuteczności, konieczne jest systematyczne śledzenie zjawisk i problemów społecznych, które są przedmiotem Strategii. Strategia będzie służyć osiągnięciu zaplanowanych celów, wraz ze szczegółowym określeniem sposobów dojścia do poprawy sytuacji społecznej w wybranych obszarach.

Uwagi do „Strategii …” można składać w BOK Urzędu Gminy Wińsko (parter) lub przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (na adres sekretariat@winsko.pl) w terminie od 18.07.2022 r. do 01.08.2022 r.

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w BOK Urzędu Gminy oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładce Konsultacje społeczne).

Tam także opublikowany jest projekt Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wińsko na lata 2022-2032