Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu

„Czyste Powietrze” ul. Kościuszki 5/1A, 56-160 Wińsko.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie wnioskodawca.

Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego               w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wcześniejsze ustalenie daty i godziny  spotkania należy uzgodnić pod numerem telefonu:

 71 380 42 25 w poszczególne dni:

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 8:00 – 16:00

 

W programie są trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy:

 • podstawowego poziomuskorzystają wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Osoby takie mogą uzyskać do 66 000zł dofinansowania + dodatkowo 1 200zł na wykonanie audytu energetycznego.
 • podwyższonego poziomuskorzystają wnioskodawcy, u których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
  2 650zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby takie mogą uzyskać do 99 000zł dofinansowania + dodatkowo 1 200zł na wykonanie audytu energetycznego.
 • najwyższego poziomuskorzystają wnioskodawcy, u których miesięczny dochód na osobę
  w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub
  1 526zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Osoby takie mogą uzyskać do 135 000zł dofinansowania + dodatkowo 1 200zł na wykonanie audytu energetycznego

 

Dokumenty niezbędne na spotkanie konsultacyjne to :

 • dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 • czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 • wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 • współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 • adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 • numer księgi wieczystej i numer działki ewidencyjnej.
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 • powierzchnia budynku/lokalu.
 • czy w nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 • dochód wnioskodawcy wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne – liczba hektarów przeliczeniowych na podstawie nakazu płatniczego za podatek rolny, świadczenia rodzinne itp.) lub zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania).

 

Zasady programu są dostępne na stronie : www.czystepowietrze.gov.pl