Uprzejmie informujemy, że pojawiła się lista wniosków skierowanych do dofinansowania w ramach naboru FEDS.08.01-IZ.00-036/23, nasz projekt „Przedszkolaki – Bystrzaki w Gminie Wińsko!” otrzymał dofinansowanie na kwotę: 1 379 045,72 zł a wartość całego zadania to 1 723 807,16 zł!!!

W ramach zaplanowanych działań zwiększymy dostępność do edukacji przedszkolnej, tj.:
– utworzymy dodatkowy oddział przedszkolny w Krzelowie,
– zorganizujemy we wszystkich gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne ułatwiające dzieciom uczenie się oraz korzystanie z różnorodnych możliwości edukacyjnych na późniejszych etapach kształcenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, badawcze, twórczego podejścia do poznawania świata, zajęcia umożliwiające w sposób bezpieczny i świadomy poruszać się w świecie cyfrowym, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne;
– wyposażymy przedszkola w pomoce dydaktyczne, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– zapewnimy kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, m.in. w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK, w zakresie edukacji włączającej,
– zorganizujemy ciekawe wycieczki edukacyjne dla wszystkich oddziałów przedszkolnych
– zorganizujemy dodatkowe zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z potrzebami naszych wychowanków