Gmina Wińsko wzywa pozostałe osoby, które jeszcze nie złożyły oświadczeń w ramach Granty PPGR, a którym przekazano sprzęt komputerowy w wymienionym projekcie do złożenia oświadczenia na potrzeby monitoringu.
Informujemy, że oświadczenia należy złożyć do Urzędu Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko.
Należy pamiętać, że oświadczenie wypełnia osoba wskazana i podpisana zgodnie z zawartą umową darowizny, czyli: pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.

Oświadczenie należy pobrać i złożyć w wersji kolorowej (druk dostępny również w Urzędzie Gminy Wińsko w Biurze Obsługi Klienta).

Oświadczenie do monitoringu PPGR (160 KB, PDF)

Informujemy, że obowiązkiem Obdarowanych jest składanie corocznych oświadczeń przez okres 2 lat od daty rozliczenia projektu, która przypada na dzień 08.03.2023 r. Oświadczenia zatem będzie trzeba składać do 2025 r. przy czym Gmina Wińsko za każdym razem, jeden raz w danym roku, będzie wzywać ostatecznych beneficjentów do ich złożenia.