Drugi rok z rzędu za udzieleniem absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu przez Jolantę Krysowatą – Zielnicę, Wójt Gminy Wińsko, zgodnie zagłosowali wszyscy radni.

Wójt Jolanta Krysowata - Zielnica

Sesja absolutoryjna, to najważniejsza sesja Rady Gminy w ciągu roku, ponieważ radni rozliczają cały poprzedni rok pracy wójta. W środę 16 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Jolancie Krysowatej – Zielnicy.
Podczas obrad radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.

RIO wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu: „Skład Orzekający po dokonaniu analizy sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (o symbolu Rb) oraz sprawozdania przedłożonego pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2020, wskazując jednocześnie, że realizacja pod względem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.”
Za udzieleniem Wójt Gminy Wińsko zagłosowała także jednomyślnie komisja rewizyjna, a do jej stanowiska przychyliło się także RIO: „Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił wydać opinię pozytywną o wniosku”.
Radni zapoznali się także z Raportem o stanie Gminy Wińsko za 2020 rok. Jest to opracowanie, które w syntetyczny sposób podsumowuje działalności gminy za dany rok.
Jak zaznaczono w Raporcie: „Na sytuację gminy Wińsko wpływają dwa zasadnicze czynniki: pozytywny, tj. odwaga i skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno inwestycyjnych jak i tzw. miękkich oraz negatywny, tj. stan dróg o znaczeniu gospodarczym (powiatowych i w części wojewódzkich), które wykluczają poważny transport towarowy, a co za tym idzie uniemożliwiają posadowienie się firm produkcyjnych, źródła podatków i miejsc pracy”.
Podczas dyskusji okazało się, że wszystkie komisje zagłosowały „za udzieleniem absolutorium”, a za przyjęciem uchwały wszyscy radni, zgodnie zagłosowali „za”.
Wójt Jolanta Krysowata – Zielnica podziękowała radnym i wszystkim pracownikom, sołtysom.

Tablica z wynikami głosowania. Wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium.