logo Fundusze europejskie na Dolnym Śląsku

Pragniemy poinformować, iż Gmina Wińsko uzyskała dofinansowanie projektu pt.:

„Wsparcie usług opiekuńczych w Gminie Wińsko”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 7 października 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Celem głównym projektu jest rozwój na terenie gminy wiejskiej Wińsko (woj. dolnośląskie) zindywidualizowanych, kompleksowych usług opiekuńczych o wysokiej jakości dla 25 osób (20K,5M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wsparcie 10 (10 K) ich opiekunów faktycznych poprzez utworzenie 10 nowych miejsc w ramach Dziennego Domu Pomocy, wsparcie już istniejących 15 miejsc usług opiekuńczych, objęcie 25 osób systemem teleopieki oraz organizacje warsztatów dla 10 opiekunów faktycznych, w okresie od 07.10.2019 do 31.12.2022 r.

Grupę docelową stanowi 25 os. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (5M,20K), zgodnie z definicją niesamodzielności wskazaną w Wytycznych w zakresie włączenia społecznego i

przeciwdziałania ubóstwa, zamieszkałych na terenie gminy Wińsko (woj. dolnośląskie) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 10 nowych miejsc usług opiekuńczych w formie Dziennego Domu Pomocy.
  2. Bieżące funkcjonowanie 10 nowych miejsc usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy.
  3. Realizacja wsparcia dla 15 osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Senior +.
  4. Objęcie 25 osób systemem teleopieki.
  5. Wsparcie opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Gminy Wińsko,

przy ul. pl. Wolności 2,

56-160 Wińsko

Wartość projektu: 1 419 514,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 348 527,81 zł