W związku ze zrealizowaniem przez wykonawców dostawy sprzętu komputerowego (laptopów) w ramach projektu Cyfrowa Gmina „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”, Gmina Wińsko informuje, że w dniu  27.06.2022 (wtorek) w godzinach 9:00-14:00 w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 56-160 Wińskobędzie wydawany Wnioskodawcom sprzęt komputerowy na podstawie umowy darowizny.

Wnioskodawca powinien przedłożyć następujące dokumenty lub informacje:

  • dowód osobisty
  • nr PESELrodzica reprezentującego niepełnoletniego ucznia/ pełnoletniego ucznia

Zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu Gmina zobowiązana jest do utrzymania oraz monitorowania efektów Projektu przez okres 2 lat od zakończenia Projektu, wobec powyższego proszę o zapoznanie się z opracowaną przez Gminę Wińsko procedurą monitorowania utrzymania efektów Projektu grantowego zawartej w umowie darowizny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1804/2022.