Dnia 19 czerwca 2024 r. Rada Gminy Wińsko udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Wińsko: Jolancie Krysowatej-Zielnicy z tytułu wykonania budżetu Gminy Wińsko za rok 2023. Komisja rewizyjna Rady Gminy Wińsko zapoznała się z sprawozdaniem z realizacji budżetu finansowego za rok 2023 i pozytywnie zaopiniowała jego wykonanie. Regionalna Izba Rozrachunkowa, również uchwaliła pozytywną opinię z wykonania planu finansowego.