Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko

Źródło dofinansowania: RPO WD 2014-2020

Kwota pozyskanych funduszy w zł: 1 595 035