Przewodniczący Sejmiku zarządził wybory do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego. Wybory odbędą się zgodnie §5 Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/1228/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie nadania Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2023 r., poz. 5271).

Dnia 23 kwietnia 2024 r Przewodniczący Sejmiku podpisał postanowienie w sprawie ogłoszenia wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku – pełna treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Dnia 28 maja 2024 r. Przewodniczący Sejmiku podpisał postanowienie zmieniające ogłoszenie wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego – pełna treść postanowienia znajduje się w załączniku.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

1) osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;
3) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu.

Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Postanowienie wybory Rada Seniorów Dolny Śląsk (411 KB, PDF)

harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego (343 KB, PDF)

zał. 1 do Statutu Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego (109 KB, PDF)

Postanowienie wybory Rada Seniorów Dolny Śląsk (411 KB, PDF)

Uchwała nr LVIII_1228_23 z dnia 14 września 2023 r. (2 MB, PDF)

Tryb i kryteria wyboru członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego (129 KB, PDF)

zał.2 do statutu Karta zgłoszenia Kandydata (144 KB, PDF)

Uchwała zmiana (132 KB, PDF)