Przedszkola z Gminy Wińsko realizują projekt:
Przedszkolaki – Bystrzaki w Gminie Wińsko!, nr FEDS.08.01-IZ.00-0037/23-00

Projekt wdrażany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wińsko w województwie dolnośląskim w okresie 01.03.2024-31.08.2026 poprzez:
– utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Krzelowie;
– zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowych miejsc;
– organizację zajęć rozwijających umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne dzieci z Przedszkola Samorządowego w Wińsku, Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Krzelowie, Orzeszkowie oraz Głębowicach;
– doposażenie ww. przedszkoli w pomoce dydaktyczne;
– podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych kadry ww. przedszkolach.

Projekt będzie uzupełniony w każdym z przedszkoli o działania z zakresu:
– wspierania zdrowia psychicznego dzieci,
– edukacji ekologicznej,
– działań na rzecz budowania i wzmacniania wśród uczniów umiejętności STEM/STEAM.

Grupa docelowa w ramach projektu to 259 dzieci w wieku przedszkolnym (131K, 128M), w tym 58 (24K,34M) uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, w tym:
– Przedszkole Samorządowe w Wińsku: 135 dzieci (69K, 66M) dzieci, w tym 18 (6K, 12M) dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 12 osób z kadry pedagogicznej i zarządzającej.
Wdrożone zostaną następujące działania
1) Poprawa jakości kształcenia w Przedszkolu Samorządowym w Wińsku:
– Zajęcia TUS (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia z języka angielskiego (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia integracji sensorycznej (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia z rytmiki (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia logopedyczne (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia logopedyczne indywidualne dla 1 os. (40h/os.)=40h
– Zajęcia z terapii ręki (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia plastyczne (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia teatralne (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia sportowe (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia z radzenia sobie z emocjami indywidualne dla 1 os. (40h/os.)=40h
– Zajęcia z edukacji ekologicznej (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia z kodowania (2gr. x 40h)=80h
– Zajęcia z klocków LEGO (1gr. x 40h)=40h
– Zajęcia z robotyki (2gr. x 40h)=80h
– Wyjazd edukacyjny do Teatru Lalek we Wrocławiu x1
– Wyjazd edukacyjny do Kiszonek Sznajderów w Karnicach x1
– Wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Dziewinie x1
– Wyjazd edukacyjny na wystawę klocków LEGO we Wrocławiu x1
– Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych
– Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych STEM/STEAM
2) Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych kadry Przedszkola Samorządowego w Wińsku:
– Szkolenie: Trener TUS II stopień w wymiarze 16h dla 5 osób
– Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna w wymiarze 3 semestrów dla 1 osoby
– Szkolenie: Miogopedia – terapia miofunkcjonalna w wymiarze 20h dla 1 osoby
– Szkolenie: LEGO Education dla przedszkoli dla w wymiarze 8h dla 1 osoby
– Szkolenie: obsługa monitora interaktywnego w wymiarze 2h dla 12 osób.
Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – minimum 80%.
– Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po
opuszczeniu programu 100%.

Wartość projektu: 1 723 807,16 PLN
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 379 045,72 PLN