flaga i godło polskie

Lokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Stryjno – Grzeszyn

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn

Zadanie obejmuje drogę gminną zapewniającą połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich (wsi: Stryjno, Białków, Grzeszyn), ośrodków gospodarczych (Wińsko) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym wnioskiem, ważną dla społeczności lokalnych (agroturystyka, usługi: np. budowlane, transportowe, edukacja). Planowane zadanie znacznie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Ważnym elementem zadania jest poprawa i ułatwienie mieszkańcom dostępu do gminnego ośrodka zdrowia, szkół oraz innych instytucji. Konieczna w Gminie jest również poprawa dostępności komunikacji publicznej, dlatego poprzez poprawę połączeń drogowych, planowanych w zadaniu, zwiększy się również bezpieczeństwo obywateli poprzez skrócenie dojazdu karetki pogotowia, wozów straży pożarnej oraz wozów ważnych dla transportu zbiorowego. Projektowana przebudowa publicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stryjno Grzeszyn umożliwi mieszkańcom gminy szybsze dotarcie do głównej miejscowości – Wińska. Przebudowa tej drogi jest niezbędna, aby zapewnić połączenie komunikacyjne obszaru wiejskiego – gminy wiejskiej Wińsko. Wińsko jest głównym i najbliższym ośrodkiem gospodarczym w gminie. W Wińsku znajdują się wszystkie ważne ośrodki publiczne i prywatne tj. Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, szkoła, dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, urząd pocztowy, bank, sklepy, firmy i inne. Projektowany odcinek drogi gminnej usprawni komunikację i połączenie drogowe poprzez połączenie dwóch dróg powiatowych: nr 1272 D i nr 1274 D. Znacznemu skróceniu ulegnie odcinek dowozu dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych wsi do szkoły w Wińsku.

Realizacja zadania: 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2020

dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Stryjno do miejscowości Grzeszyn