flaga i godło polskie

Lokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Słup – Boraszyce

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe

Zadanie obejmuje drogę gminną zapewniającą połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich wsi: Słup, Boraszyce Małe, ośrodków gospodarczych (Wińsko) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym wnioskiem, ważną dla społeczności lokalnych (agroturystyka, usługi: np. budowlane, transportowe, edukacja). Przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Ważnym elementem zadania jest poprawa i ułatwienie mieszkańcom dostępu do gminnego ośrodka zdrowia, szkół oraz innych instytucji. Konieczna w Gminie jest również poprawa dostępności komunikacji publicznej, dlatego poprzez poprawę połączeń drogowych, planowanych w zadaniu, zwiększy się również bezpieczeństwo obywateli poprzez skrócenie dojazdu karetki pogotowia, wozów straży pożarnej oraz wozów ważnych dla transportu zbiorowego. Projektowana przebudowa publicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Słup – Boraszyce Małe umożliwi mieszkańcom gminy szybsze dotarcie do głównej miejscowości – Wińska.

Przebudowa tej drogi jest niezbędna, aby zapewnić połączenie komunikacyjne obszaru wiejskiego – gminy wiejskiej Wińsko. Wińsko jest głównym i najbliższym ośrodkiem gospodarczym w gminie. W Wińsku znajdują się wszystkie ważne ośrodki publiczne i prywatne tj. Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, szkoła, dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, urząd pocztowy, bank, sklepy, firmy i inne. Projektowany odcinek drogi gminnej usprawni komunikację i połączenie drogowe poprzez połączenie dwóch dróg: powiatową dz. nr 200 AM-1 obr. Słup i drogą krajową nr 36. Znacznemu skróceniu ulegnie odcinek dowozu dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych wsi do szkoły w Wińsku.

Realizacja zadania: 2019 – 2020 r.

Fundusz dróg samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2019 – 2020

dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe

Koszt całkowity zadania: 1 065 692,62 zł