Dziś ostatni dzień! Do 15 marca 2021 roku osoby prowadzące działalność gospodarcza muszą złożyć nowe sprawozdanie odpadowe w BDO

Hasło BDO funkcjonuje w przestrzeni prawnej i znane jest gospodarującym odpadami od 2018 r. Jednak od 1 stycznia 2020 r., rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zaczął obowiązywać prawie w pełnym wymiarze. Rejestr ten ma na celu uporządkowanie całego sytemu gospodarowania odpadami w Polsce. Od 1 stycznia 2020 r., wniosek o nadanie numeru BDO należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Rejestr BDO jest dostępny pod adresem www.rejestr-bdo.mos.gov.pl w zakładce „rejestr podmiotów”. Co istotne, wpisu do rejestru zawsze dokonuje odpowiedni dla lokalizacji podmiotu gospodarczego, właściwy Marszałek Województwa.

Które podmioty są wpisane do rejestru na wniosek

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 70) podmioty, które musiały złożyć wniosek o wpis do rejestru to przede wszystkim:

 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów
 • transportujący odpady
 • sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami
 • prowadzący zakłady recyklingu statków
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha
 • podmioty odbierające odpady komunalne wpisane do rejestru działalności regulowanej w gminie

Pozostałe podmioty wpisywane do rejestru na wniosek to:

 • organizacje odzysku opakowań
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy
 • eksportujący oraz wprowadzający odpady opakowaniowe, opakowania oraz produkty opakowaniowe
 • prowadzący recykling, odzysk odpadów opakowaniowych
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego oferujące torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Kary za brak wpisu w BDO

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł