OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIŃSKO

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii do projektu Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku  

W oparciu o przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r., poz. 194 ze zm.) organizator (Wójt) powołuje dyrektora instytucji kultury na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

Formy konsultacji: Wyrażenie pisemnej opinii i złożenie uwag do projektu Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o Uchwałę NR LXX/364/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin konsultacji:  Konsultacje rozpoczynają się dnia 20 września 2023r. i zostaną zakończone         do dnia 4 października 2023r. do godz. 15:30

Miejsce konsultacji: Opinie i uwagi do projektu należy zgłaszać na adres e-mailowy: m.myrdzio@winsko.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko,                             pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko. Decyduje data doręczenia.

Projekt programu zostanie zamieszczony do dnia 13 września 2023r. na stronie internetowej www.winsko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.winsko.pl w zakładce „Ogłoszenia” – Ogłoszenia 2018 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Ogłoszenie_konsultacje

PROJEKT_zarządzenia_do_konsultacji