Urząd Gminy w Wińsku informuje, że zgodnie z art. 4a.1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 ze zm.) gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego, zbiorczych danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy. Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Jednocześnie przepis art.186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), nakłada na zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dotyczących stawek czynszów najmu lokali mieszkaniowych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu jego standardem, wynikającym z zawartych umów najmu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części                                (Dz. U. nr 250, poz.1873) zarządcy mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca danego roku oraz do 31 stycznia roku następnego.

Dane mogą przekazywać również właściciele i lokatorzy tego zasobu oraz organizacje ich zrzeszające.

Wzór zestawienia, z którego można korzystać znajduje się w załączniku do wyżej powołanego rozporządzenia.

Zestawienia należy składać w Urzędzie Gminy Wińsko w terminach wynikających z ww. rozporządzenia.