Trwa nabór grantobiorców na opracowanie koncepcji Smart Village, czyli inteligentnej wsi. Do końca sierpnia zainteresowane społeczności mogą złożyć do LGD KŁO ( Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”) wniosek o dotację na opracowanie tzw. koncepcji Smart Village, czyli koncepcji inteligentnej wsi.

Koncepcje SV to oddolne koncepcje rozwoju w skali mikro, na obszarach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 000 mieszkańców (jednej lub kilku miejscowości), mając na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym przy użyciu technologii cyfrowych lub lepszemu wykorzystaniu wiedzy, z korzyścią dla lokalnej społeczności, m.in. na rzecz:

* poprawy jakości życia,
* podniesienia jakości usług lokalnych
* poprawy bezpieczeństwa,
* poszanowania środowiska i klimatu
* problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się
społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy
czy przepaści cyfrowej.

Grant  o wartości 4 tys. zł na przygotowanie koncepcji może być udzielony grantobiorcy z obszaru objętego tą koncepcją, który zrealizuje zadanie w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z tego obszaru.

Szczegóły naboru znajdują się pod tym adresem <https://lgdodra.pl/nabory/nabory-2023/nabor-1-2023-g-grant-smart-village-p-iv/>.

Koncepcje mają oczywiście wdrażać inteligentne rozwiązania, jednak same w sobie są nowym rozwiązaniem. Dlatego LGD KŁO zebrało garść materiałów i inspiracji dot. inteligentnych wsi w Polsce i w Europie i zachęca do korzystania z nich. Wystarczy zapoznać się z tym artykułem <https://lgdodra.pl/2023/08/inspiracje-smart-village/>.