Azbest przeznaczony do utylizacji

Gmina Wińsko otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizacje zadania pt: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest     z terenu Gminy Wińsko 2021”.

  • Całkowita wartość dofinansowania to 60 480,00 zł.
  • Chęć uczestnictwa w programie w roku 2021 zdeklarowało 28 podmiotów  z terenu Gminy Wińsko. Planowana do usunięcia i zutylizowana ilość azbestu w 2021 roku to ponad 86,40 tony niebezpiecznych odpadów.
  • Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Wińsko jest inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom.
  • Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie wrzesień- październik Mieszkańcy, którzy zgłosili się do projektu będą informowani na bieżąco o postępie  rozpoczęcia w realizacji zadania.
  • Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu w 2022 roku, bowiem zgodnie z Prawem  wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.